Dolhai Attila Rajongói oldala
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
 
Navigáció
 
Dalszövegek
 
Oldal
 
Itt voltatok
Indulás: 2007-08-30
 
Chat

 

 

 

Szent Iván éji álom

A SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

 

SZEMÉLYEK:

Theseus: Athéne ura.

Egéus: Hermia atyja.

Lysander, Demetrius: szerelmesek Hermiába.

Philostrat: ünnepély rendező Theseusnál.

Vaczkor: ács.

Gyalu: asztalos.

Zuboly: takács.

Dudás: fuvó-foldozó.

Orrondi: üstfoldozó.

Ösztövér: szabó.

Hippolyta: amazon királynő.

Hermia: szerelmes Lysanderbe.

Heléna: szerelmes Demetriusba.

Oberon: tündérkirály.

Titania: tündérkirályné.

Puck vagy Robin pajtás.

Babvirág,
Pókháló,
Moly,
Mustármag, tündérek

Pyramus,
Thisbe,
Fal,
Holdvirág,
Oroszlán, a közjáték személyei.

Más tündérek, királyuk és királynéjok kiséretében.
Theseus és Hippolyta kisérői.

 

 

A Szent-Iván-éji álom két negyedrét kiadása jelent meg 1600-ban, az egyik Thomas Fisheré, a másik James Robertsé, mely az előbbinek utánnyomása; de Shakspere összes műveinek kiadása ez utóbbit vette föl, míg a szöveg helyes megállapítására nézve inkább az előbbinek van jelentősége. A Fisher-féle kiadás czímlapján világosan meg van említve, hogy e darabot a Lord Chamberlain társasága már többször előadta nyilvánosan, s Meres 1598-ki lajstromában a Szent-Iván-éji álom már bennfoglaltatik Shakspere művei között. Származását tehát minden esetre az 1598-ik évet megelőző időbe kell tennünk, a költő fiatal korába. Ide utalnak a görög nevű személyek is, a gyakori rímek, a nyelvezet gazdag színei, a tündérek bájos pajkossága, a leírások túlsúlya a cselekvény fölött. „Úgy érezzük, – mondja egyik angol magyarázója – hogy „Romeo és Juliá”-val együtt ama boldog órák műve volt ez, midőn ihletből és dúsgazdag képzelmének teljességéből írt, azon időközökben, melyeket mindennapi munkája – a közönséges szükségletre való daraboknak, mint VI. Henrik három részének átdolgozása – engedett. Ezeket a mindennapi használatra, a színház számára készítette, melynél alkalmazva volt; de túláradó költő-szívét oly termékekben öntötte ki, mint „Romeo és Julia” délvidéki története, vagy a tündéri „Szent-Iván-éji álom,” melynek minden lapja verőfényes erdei tisztás, a mint aranysugarakban fürdik a sötét zöld keret közepett.”

Származási évének közelebbi meghatározására hiányzanak a tételes adatok; csak a munka némely benső jeleire alapított találgatásnak van helye. Hivatkozni szoktak azon helyre, hol Titánia leírja a csapásokat, melyek Oberonnal való meghasonlása miatt a földet érték.

Hiába vonta jármát az ökör,
Földműves ingyen izzadt; és a zöld
Vetés ifjan, szakáll nélkül, rohadt meg.
Üres az ól a vizbefúlt mezőn,
A mételyes nyáj hizlal varjakat;
Iszap borítja a pásztor-tekét,
S a gyalog ösvényt a szép zöld gyepen
Ki sem vehetni, mert nem járja nyom.
Nem ér halandó ember víg telet,
Éjente nem zeng áldott himnusz és dal,
Miért is a hold, e folyam-királynő,
Sápadt dühében mossa a leget
S bőven tenyésznek csúzos nyavalyák.

Festői leírását látják ebben ama természeti csapásoknak, melyek Angliát az 1594-ik év nyarán látogatták meg, s melyekről a jegyzetekben idézett „Charity” czímű költemény is megemlékezik. Hogy Shaksperenek szokása volt a korabeli feltűnőbb természeti jelenségeket beszőni drámáiba, azt „Romeo és Juliá”-ban is megmutatta; nem valószínűtlen hát, hogy az idézett sorokban csakugyan az 1594-iki rossz esztendőre hivatkozik. Ezt azonban csak úgy tehette hatással, ha az idézett esemény hallgatóinak még élénk emlékezetében élt, tehát kevéssel utána, talán már 1595-ben.

Különben e kérdés meghatározására befolyással volt ama másik kérdés: vajjon menyegzői alkalmi darabnak kell-e tekinteni a Szent-Iván-éji álmot vagy nem? Annyi bizonyos, hogy tárgya nemcsak menyegző, hanem magában a darabban is menyegzői ünnepélyt látunk; de hogy egyenesen e czélra iratott volna, erre nézve nem egyeznek meg egymással a Shakspere-magyarázók. A kik ily alkalmi darabnak tekintik, azoknak a menyegzőt is keresniök kell, melynek dicsőítésére készült volna, s természetesen csakis valami kiváló egyén menyegzőjére lehet gondolniok. Ilyen volna Southampton gróf, Shakspere barátja és pártfogója, kinek menyegzője 1598-ban volt s így e hypothezis mellett a darab származási ideje is ez év lett volna. Mások Essex gróf menyegzőjére gondolnak, mely 1590-ben tartatott s így ez volna a darab születési éve is. Ezek szerint Titánia szerelme Zuboly iránt nem más, mint szatira Erzsébetre és Raleighra, a mit már azért is nehéz elhinni, mert a darab különben többször igen hízelgően czéloz Erzsébetre, mint például azon a helyen, hol Oberon a bűvös virág keresésére küldi Puckot.

Azon időbe’ láttam én (te nem),
Repülni a föld s a hűs hold között
Tegzes Cupidót: biztos czélba vőn
Egy vesztaszűzet nyúgat trónusán;
Pattant az ivről a szerelmi vessző,
Átfúrni képes százezer szivet:
De láttam, a tűz-nyil hogyan aludt ki
A vizenyős hold szűz sugáriban,
S a fejedelmi papnő elhaladt
Szűz gondolattal, szerelem ne’kül.
Szemmel kisértem az eső nyilat:
Egy kis virágra húllt az nyúgoton,
Tejszín előbb, most bibor sebben ég:
Hívják a lányok égő szerelemnek.

A nyugat trónusán ülő vesztaszűz, kinek szívén nem tud sebet ejteni Cupido nyila, Erzsébet, a „szűz királynő,” kinek szemében a legkedvesebb dicséret szüziességének magasztalása volt.

Ha tehát igaz volna, hogy Shakspere a Szent-Iván-éji álmot alkalmi darabnak írta valamely főúri menyegzőre, származási évét 1590-re vagy 1598-ra kellene tenni. Mások azonban nyomós okokat hoznak elő azon föltevés ellen, mintha Shakspere darabja egyszerűen a Ben Jonson-féle maszkok kategóriájába volna sorozható. Ellenmond ennek már terjedelme is. Ben Jonson maszkjai valódi alkalmiságok voltak s e természetöknek és feladatoknak megfelelőleg egyikök sem terjed hosszabbra, mint Shaksperenek egy-egy felvonása. Nehéz föltenni, hogy Shakspere kevesebb tapintattal bírt volna s kevésbbé helyesen tudta volna megitélni a közönséget és a hatás föltételeit, hogy egy menyegzői ünnepet ülő s mindenféle más mulatságot is élvező társaság türelmét a szokott mértéknél ötszörte hosszabb darabbal tegye próbára. De ezen kívül hiányzik itt az alkalmiságnak minden más ismertető jele is. Minden alkalmi műnek jellege az, hogy az ünnepelt személy körűl forog s reá vonatkoztat mindent, a mit felölel: a Szent-Iván-éji álom-ban semmi ilyest nem találunk; a legcsekélyebb czélzás sincs benne, sem a személyekre, kiket ünnepelne, sem a czélra, melyért iratott volna. Még prológja vagy epilógja sincs, melyben a költő kifejezné a darab rendeltetését, ámbár más darabjainál jelentéktelenebb okok is rábírták, hogy szándékát a prológban vagy epilógban világosan kimondja.

Ezekhez járúl még az a fontos körülmény, hogy mind a két menyegző, melynek ünneplésére szolgált volna, mind Essexé, mint Southamptoné, titokban, Erzsébet tudta nélkül és akarata ellen történt, s haragját vonta magára. Hogyan lehet föltenni, hogy az óvatos titkolózással tartott menyegzőre nagy ünnepi darab készüljön, s nemcsak a költő, ki a darabot írja, hanem a színészek is, kik eljátszák, bele avattassanak a féltve őrzött titokba, melynek fölfedezése a legnagyobb veszélyt vonhatta maga után?

Nem valószínű tehát, hogy a Szent-Iván-éji álom nem volna egyéb, mint valamely főúr menyegzőjét ünneplő alkalmi darab. Az a pajkos szeszély, melylyel a manók össze-vissza keverik a szerelmes embereket, egymásba szerettetik, kiszerettetik egymásból, inkább a szerelem nevetségessé tételére, mint dicsőítésére való. Thesesus sem úgy beszél a szerelemről, hogy valami nagy kegyeletet gerjeszszen iránta, a mint pedig a szerelmet megkoronázó menyegzői ünnepen illenék.

Bolond s szerelmes oly fővő agyú
S ábrázó képzetű, hogy olyat is lát,
Mit józan ész felfogni képtelen.
Az őrült, a szerelmes, a poéta
Mind csupán képzelet: az egyike
Több ördögöt lát, mint pokolba férne;
Ez a bolond; nem máskép a szerelmes,
Czigány nőből is Helenát csinál.

Így beszélnek a szerelemről. Hát még a mit tesznek a szerelmesek! Lysander és Demetrius mindketten Hermiába szerelmesek, Heléna Demetrius után szalad, de az gorombán elkergeti, s a szerelmes lány minden gorombaságot eltűr. Lysander, mikor aludni megy, még Hermiába szerelmes, s mikor fölébred, az első csínos arcz, Helénáé, mely szemébe ötlik, ez iránt gyújtja lángra vérét. Most már ez után szalad és Hermia, a tegnap még imádott lány, neki most „macska, bojtorján, czirmos tatár, undok gyógyszer, gyűlölt ital.” Demetrius is elalszik s ébredve először Helénát pillantja meg, az ő vére is lángra lobban, ő is a tegnap még gyűlölt leány után szalad, s most már ő is, Lysander is, Helenáért versengenek s elvágnák érette egymás torkát, és Hermiát, kiért tegnap megölték volna egymást, most egyformán megvetik, kergetik és szidják. Igaza van Pucknak, midőn felkiált: „Beh bolond az emberfaj!” Az a varázs szer, melyet ő pajzánúl az alvók szemére csepegtetett, ott kering minden ember ereiben, s tündéri beavatkozással vagy e nélkül, mindig bolonddá teszi az embert a szerelem. Ennek a példája Titánia szerelme is a szamárfejű Zuboly iránt. Az a bűvös csepp, melyet Oberon szemére ejtett, s mely a szamárfejű otromba ficzkót szépnek mutatja szemének, a szamárordítást édes zenévé változtatja fülében, ott csügg minden szerelmes ember szemén és annyira megzavarja tiszta látását, hogy a szeretett lény semmi hibáját sem veszi észre, delinek látja az otrombát, élczesnek a butát.

Inkább azt lehetne mondani, hogy Shakspere, miután „Romeo és Juliá”-ban megmutatta a szerelem pusztító hatalmát s feltűntette tragikus nagyszerűségét: e darabjában nevetséges oldaláról mutatja be a szerelmet s elénk állítja komikumát. A mint Julia és Romeo szerelme az első pillantásra támad, s e pillanat végzetessé válik egész életökre és végűl megsemmisíti mindkettejüket, úgy mutatja meg itt e rögtön lángra lobbanó szerelemnek nevetséges oldalát, ismét bizonyságát nyújtván ama igazságnak, hogy minden szenvedély egyaránt tragikus és komikus, s a külső és belső körülmények szerint vagy boldogtalanná vagy nevetségessé teszi az embert. A szerelem e komikus felfogásának megfelelő az eskü is, melyet a szerelmes Hermia tesz Lysandernek:

Esküszöm Amor legfeszesb ivére
S aranyhegyű nyilára itt neked;
A hű galambra, mit kedvel Cythére,
S mindenre, a mi forraszt szíveket;
A tűzre, mely lángolt Didó alatt,
Midőn a csalfa Trójai szaladt;
A mennyi férfi-hit már szegve lőn,
Mely számra több, mint nő valaha tőn…

Így tüntetve fel, ily példákban testesűlve meg, ily szavakkal, ily tettekkel rajzolva, ily eskükkel erősítve, a szerelem épen nem költ magasztos és kegyeletes hangulatot, milyen egy menyegzői ünnepen megkívántatnék, hol a költő feladata kedvében járni hatalmas pártfogójának.

A költő három különböző kört egyesít e darabjában egy bájos, játszi, álomszerű cselekvénynyé. Az első Theseus köre; központja Theseus és Hippolyta eljegyzése, drámai elemei Lysander és Hermia, Demetrius és Heléna szerelmei. A második a munkások köre, kik a királyi menyegzőn színdarabot készülnek előadni, s ennek drámai része Zuboly kalandja a tündérekkel. Végűl a harmadik a tündérek köre: Oberon és Titánia meghasonlása és kibékülése. A tündérek befolyása az emberi dolgok menetére mind a három kört egymásba fonja s az egész cselekvénynek megadja az egység jellegét. E különféle elemek kiválogatására Shakspere régibb forrásokban találhatott ujjmutatást, de az egésznek ily összeállítása és ebben a cselekvényben való egyesítése az ő költői leleményének munkája.


Chaucer „Knight’s Tale”-jében szó van Theseus és Hippolyta harczáról, eljegyzéséről és vadászati ünnepélyéről. Cselekvénye azonban egészen más: Shakspere innen legfölebb Philostrat nevét vette és azt a gondolatot, hogy Theseus és Hippolyta menyegzőjét tegye a fényes keretté, melyben e bájos játékot megírja. A tündérekről szintén talált a régi Chaucernél némi megemlékezést, „The Wife of Bathes Tale”-jében, hol elmondatik, mily tele volt még Anglia Arthur király idejében tündérekkel, miként tánczolt a tündérkirálynő a zöld mezőkön kiséretével, s miként győzték le végre a kolduló barátok rajai a tündéreket. Huon de Bordeaux Oberonját már 1579-ben lefordították angolra és Shakspere előtt már Greene felhasználta a tündérkirály alakját egy drámában. (The Scottish Historie of James the fourth, slaine at Flodden. Intermixed with a pleasant Comedie presented by Oberon King of Fayeries.) Robin pajtás csínyjeiről is jelent meg egy külön munka, melyről a jegyzetekben bővebben megemlékszünk. Végre a mi a színjátszó mesterembereket illeti, ezekre nézve a költőnek nem kellett semmi írott forráshoz fordúlnia. Ha maga körűl tekintett, mindenütt látta a példákat. Egész Anglia színdarabot játszott akkoriban, kezdve az udvartól s a legfelsőbb köröktől le egészen a Zuboly-féle mesteremberekig. Erzsébet királynő is láthatott útazásaiban, a tiszteletére rendezett ünnepélyeken elégszer Pyramus és Thisbe siralmas komédiájához hasonló előadásokat.

E különböző elemeket kötötte össze a költő: Theseus atheni társaságát a germán néphit tündéreivel és a korabeli színjátszó angol mesteremberekkel. Az anachronismusokkal másutt sem törődött; annál kevésbbé lett volna helyén itt, e bájos álomban venni figyelembe a chronologia és geographia szabályait. Valóban olyan e darab, mint egy kedves nyáréji álom, az illatos erdő enyhe hűsében, hol mintha magunk nyugodnánk Titánia pihenő helyén, melyet Oberon így ír le:

Van egy kies part, hol kakukfű nő,
Hol dús virányt rukercz s ibolya sző,
Fölötte sűrű lonczból mennyezet,
Vad rózsa, gyönge jázmin fog kezet:
Ringatva ott szunnyad táncczal, zenével
Titánia egy kissé minden éjjel;
Ott vedli tarka bőrét a kigyó,
Mely gúnya épen egy tündérre jó.

És a darab végére érve mintegy édes, jótevő álomból ébredünk fel, sajnálva a szép tündéri képeket, melyeket többé nem látunk, és mégis teljes kéjjel élvezve az újra derengő napfényt, melynek kelését így hirdetik a tündérek:

Im Aurora követje már közelget,
Fényes világa minden kósza lelket
A czinterembe űz…
Míg napkelet kapúja lángot ont,
S tengerre tárva ékes szárnyait
Aranynyá festi zöld hullámait.

A költő színgazdagság, a kifejezés varázsa és pompája mintegy andalító zene gyanánt kiséri végig az egész kedves álmot. A mint mi magyarok Vörösmarty „Csongor és Tündé”-je, úgy hivatkoznak az angolok a Szent-Iván-éji álomra, ha nyelvök báját, erejét, zenei hajlékonyságát akarják bebizonyítni. Arany János fordítása, mely a Kisfaludy-társaság Shakspere-kiadásának első kötetében jelent meg, méltó fogalmat nyújt az eredetinek szépségeiről. A nemzeti színházban e fordításban kerűlt először színre 1864-ben.


Valóban pazar kézzel vannak elhintve a szépségek e darabban. A mélyértelmű gondolatok, az eredeti hasonlatok, a kecses fordulatok, a festői leírások, mind meg annyi drága hímzések, melyek az egészre boruló rózsaszínű tündérfátyolt áttörik. Ha idézni akarnók szép helyeit, csaknem minden lapját ki kellene írnunk; legyen elég hát a már előbb idézetteken kívül ama sorokat említnünk, melyekben Heléna a két leány gyermekkori barátságát festi:

Hát mind ama közös terv, fogadott
Testvéri hűség, jól telt kedves órák,
Midőn szidtuk a gyors lábú időt,
Ha válni kelle, – mind felejtve van?
El iskolánk? az ártatlan gyerekkor?
S midőn, két művész istennő gyanánt,
Együtt teremténk tűvel egy virágot,
Egy mintaképről és egy pamlagon,
Egy dalt csicseregve, egy hangkulcs szerint,
Mintha kezünk, keblünk, elménk, szavunk
Csak egy lett volna. Így növénk együtt
Mint összeforradt két cseresznye, mely
Elválva látszik, válva mégis egy;
Mint egy kocsányon termett pár bogyó;
Ránézve két test, benne szív csak egy;
Vagy mint czímerben lévő két paizs,
Egy úr sajátja, egy sisak födi.

És végűl híres sorai a költő képzelméről, melyekben legigazabban festi saját csodálatra méltó erejét.

Szent őrületben a költő szeme
Földről az égre, égről földre villan,
S míg ismeretlen dolgok vázait
Megtestesíti képzeletje, tolla
A légi semmit állandó alakkal,
Lakhelylyel és névvel ruházza fel.

 

 

,

Description

Lysander és Hermia

Description 

Tündér és Puck

 

Description 

Titánia és Zuboly

 

 

Description

Heléna és Lysander

 

Description 

Oberon, Titánia, Zuboly és Puck

 

Description 

Oberon, Titánia, Zuboly és Puck

 

Description

 

Oberon és Titánia

 

Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |